OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt trong đường lối đổi mới của Liên Xô so với Việt Nam là

  • A. 
   Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin.   
  • B. 
   Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
  • C. 
   Đa nguyên, đa đảng chính trị.       
  • D. 
   Đổi mới toàn diện và đồng bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  - Các đáp án A, B, D: là đặc điểm công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

  - Đáp án C:

  + Liên Xô: sai lầm của Liên Xô trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới là đa nguyên, đa đảng, phá bỏ nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội.

  + Việt Nam luôn giữ vững nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215541

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF