OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930) với Luận cương chính trị (10-1930) là

  • A. 
   Xác định đúng đắn mâu thuẫn trong xã hội Đông Dương.
  • B. 
   Xác định đúng đắn giai cấp lãnh đạo cách mạng.
  • C. 
   Xác định đúng đắn nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.
  • D. 
   Xác định đúng đắn khả năng tham gia cách mạng của các giai cấp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199890

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF