OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau cơ bản giữa Cách mạng Lào và nước ta từ năm 1945 - 1975 là

  • A. 
   Chung kẻ thù và những mốc thắng lợi quan trọng .
  • B. 
   Chung kẻ thù, do Đảng cộng sản Đông Dương lãnh đạo. 
  • C. 
   Buộc Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản. 
  • D. 
   Giành độc lập và đi lên XHCN. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điểm giống nhau cơ bản giữa Cách mạng Lào và nước ta từ năm 1945 - 1975 là chung

  kẻ thù, do Đảng cộng sản Đông Dương lãnh đạo.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281216

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON