OFF
OFF
RANDOM
06AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau cơ bản giữa Cách mạng Lào và nước ta từ năm 1945 - 1975 là

  • A. 
   Chung kẻ thù và những mốc thắng lợi quan trọng .
  • B. 
   Chung kẻ thù, do Đảng cộng sản Đông Dương lãnh đạo. 
  • C. 
   Buộc Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản. 
  • D. 
   Giành độc lập và đi lên XHCN. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điểm giống nhau cơ bản giữa Cách mạng Lào và nước ta từ năm 1945 - 1975 là chung

  kẻ thù, do Đảng cộng sản Đông Dương lãnh đạo.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF