RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Dãy chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc nguội

  • A. 
   Fe, Cu, Zn 
  • B. 
   Cu, Zn, Mg 
  • C. 
   Cu, Mg, Au 
  • D. 
   Mg, Al, Cu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10153

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA