OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là bài học kinh nghiệm chung nhất của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945?

  • A. 
   Bài học về phân hóa và cô lập kẻ thù.
  • B. 
   Bài học về giành và giữ chính quyền.
  • C. 
   Bài học về khởi nghĩa vũ trang.
  • D. 
   Bài học về liên minh công -  nông.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ngay từ đầu năm 1930, với Cương lĩnh chính trị, Đảng ta đã xác định:

  - Kẻ thù của cách mạng là chủ nghĩa đế quốc và phong kiến tay sai. Kẻ thù này được Đảng ta phân hóa và cô lập qua từng giai đoạn cụ thể.

  - Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền là điều tất yếu của các mạng. Trải qua các phong trào đấu tranh, đặc biệt là giai đoạn 1941 - 1945, bài học kinh nghiệm về khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền được thể hiện rõ nét nhất.

  - Xây dựng khối đoàn kết dân tộc vững mạnh mà trong đó liên minh công - nông là nòng cốt. Vấn đề này cũng được Đảng nêu ra và đúc rút kinh nghiệm qua từng thời kì 1930 - 1931, 1936 - 1939, 1939 - 1945.

  - Vấn đề giành chính quyền chính là cái đích cuối cùng của Đảng trong giai đoạn 1930 - 1945. Sau năm 1945, sau khi giành chính quyền, Đảng ta mới tiến hành quá trình giành và giữ chính quyền.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211614

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON