OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đảng Cộng sản Đông Dương xác định kẻ thủ cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương trong giai đoạn 1936 - 1939 là

  • A. 
   bộ phận phong kiến phản động.  
  • B. 
   bọn phản động thuộc địa Pháp và tay sai. 
  • C. 
   bộ phận tự sản phản động.  
  • D. 
   đế quốc Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đảng Cộng sản Đông Dương xác định kẻ thủ cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương trong giai đoạn 1936 - 1939 là bọn phản động thuộc địa Pháp và tay sai.

  Chọn đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261831

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON