ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) của nhân dân Việt Nam thắng lợi là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc vì đã 

  • A. 
   giáng đòn mạnh mẽ vào âm mưu nô dịch của chủ nghĩa thực dân. 
  • B. 
   tạo ra tác động cơ bản làm sụp đổ trật tự thế giới hai cực Ianta
  • C. 
   tạo nên cuộc khủng hoảng tâm lý sâu sắc đối với các cựu binh Mỹ. 
  • D. 
   dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế - chính trị trầm trọng ở Mỹ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mĩ xâm lược Việt Nam với âm mưu: chia cắt hai miền Nam – Bắc, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự Mĩ ở Đông Dương và Đông Nam Á. Chính vì thế, cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Việt Nam thắng lợi đã giáng đòn mạnh vào âm mưu nô dịch của chủ nghĩa thực dân, cổ vũ và tác động đến phong trào giải phóng dân tộc của nhiều quốc gia trên thế giới. Chính vì thế, cuộc khángchiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam thắng lợi là sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215181

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON