ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xếp vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vì

  • A. 
   Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi là không phù hợp với ý Chúa.
  • B. 
   Nam Phi chưa giành được độc lập dân tộc.
  • C. 
   Chế độ phân biệt chủng tộc là một hình thái áp bức của chủ nghĩa thực dân.
  • D. 
   Chế độ phân biệt chủng tộc không được Hiến pháp Nam Phi thừa nhận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chế độ phân biệt chủng tộc cũng là một hình thái của chủ nghĩa thực dân cũ, tồn tại tiêu biểu ở Nam Phi.

  => Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng là đấu tranh chống thực dân cũ để giải phóng dân tộc.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207999

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF