OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 – 1925  đối với cách mạng Việt Nam là

  • A. 
   đề ra đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.
  • B. 
   chủ động triệu tập Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • C. 
   thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 
  • D. 
   xác định được con đường cứu nước đúng đắn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong những năm 1919 – 1925, Nguyễn Ái Quốc có hai công lao chính đối với cách mạng Việt Nam:

  - Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc: con đường cách mạng vô sản.

  - Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng.

  => Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn này là tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210468

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF