ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lƿnh chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đó là 

  • A. 
   làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản.
  • B. 
   thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để. 
  • C. 
   tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc. 
  • D. 
   đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cương lƿnh chính trị đầu tiên xác định đường lối chiến lược cách mạng của Đảng là tiến hành “tự sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280527

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON