OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ sở nào đã dẫn đến sự phân hóa xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

  • A. 
   Chính sách về kinh tế, văn hóa của Pháp ở Việt Nam
  • B. 
   Những biến động về xã hội ở Việt Nam 
  • C. 
   Chính sách thống trị của Pháp và những biến động về kinh tế ở Việt Nam 
  • D. 
   Pháp là một bên tham chiến trong Chiến tranh thế giới thứ nhất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chính sách thống trị của thực dân Pháp và những biến động về kinh tế ở Việt Nam trong 4 năm chiến tranh đã tác động mạnh đến tình hình xã hội ở Việt Nam, làm cho xã hội tiếp tục có sự phân hóa sâu sắc

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214435

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON