OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đảng, chính phủ Việt Nam chủ trương phát động một cuộc kháng chiến toàn dân không xuất phát từ lý do nào sau đây?

  • A. 
   Do kháng chiến toàn dân là cơ sở để tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế 
  • B. 
   Do vận dụng lý luận Mác Lênin và kinh nghiệm đánh giặc của cha ông 
  • C. 
   Do âm mưu chia rẽ khối đoàn kết dân tộc của thực dân Pháp 
  • D. 
   Do nhu cầu huy động sức mạnh toàn dân tộc vào cuộc kháng chiến 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kháng chiến toàn dân là một nội dung cơ bản trong đường lối kháng chiến chống Pháp vì:

  - Vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” và kinh nghiệm đánh giặc giữ nước của cha ông

  - Cuộc kháng chiến chống Pháp là cuộc kháng chiến bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng nên phải do nhân dân tiến hành.

  - Tiến hành một cuộc kháng chiến toàn dân sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Đồng thời làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đoàn kết dân tộc của thực dân Pháp

  - Kháng chiến toàn dân là cơ sở để kháng chiến toàn diện và lâu dài

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271442

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON