OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, nền kinh tế Việt Nam

  • A. 
   phát triển mạnh mẽ, mang tính độc lập, tự chủ. 
  • B. 
   phổ biến vẫn trong tình trạng lạc hậu, nghèo nàn, lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp. 
  • C. 
   vừa phát triển mạnh mẽ, vừa bị lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp. 
  • D. 
   phát triển mạnh và cạnh tranh khốc liệt với nền kinh tế Pháp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 – 1929), nền kinh tế Việt Nam có bước phát triển mới. Tuy nhiên, sự chuyển biến kinh tế chỉ mang tính chất cục bộ ở một số vùng, còn lại phổ biến vẫn trong tình trạng lạc hậu, nghèo nàn. Kinh tế Đông Dương vẫn bị cột chặt vào nền kinh tế Pháp và Đông Dương vẫn là thị trường độc chiếm của tư bản Pháp.

  Đáp án B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 272489

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON