OFF
OFF
RANDOM
05AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Sự ra đời của các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931 vì:

  • A. 
   Giải quyết được vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng xã hội.
  • B. 
   Hoàn thành mục tiêu đề ra trong Luận cương chính trị tháng 10 - 1930.
  • C. 
   Là mốc đánh dấu sự tan rã của bộ máy chính quyền thực dân và tay sai.
  • D. 
   Là hình thức chính quyền nhà nước giống các Xô viết ở nước Nga. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khái niệm Cách mạng xã hội:

  Nghĩa rộng:

  Cách mạng xã hội là sự biến đổi căn bản về chất trong toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nó là

  phương thức chuyển từ hình thái kinh tế - xã hội cũ sang hình thái kinh tế - xã hội tiến bộ hơn.

  Nghĩa hẹp:

  Cách mạng xã hội là việc lật đổ một chính quyền đã lỗi thời và thiết lập một chế độ chính trị tiến bộ hơn. Đặc trưng của cách mạng xã hội trong điều kiện xã hội có đấu tranh giai cấp được đặc trưng bằng việc giai cấp cách mạng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền nhà nước, đồng thời tiến hành tổ chức, xây dựng và sử dụng chính quyền nhà nước mới của nó để cải tạo căn bản, toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tức là xây dựng một hình thái kinh tế - xã hội mới. Do đó, có thể thấy vấn đề chính quyền nhà nước là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng.

  * Chứng minh:

  Phong trào Cách mạng 1930 - 1931 đã làm hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liệt, tan rã ở nhiều thôn, xã.

  Nhiều cấp ủy Đảng ở thôn xã đã lãnh đạo nhân dân đứng lên tự quản lí đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, làm chức năng của chính quyền gọi là “Xô viết”, thực hiện quyền làm chủ mọi mặt đời sống xã hội. Những chính sách cụ thể của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh thể hiện đây là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Cụ thể như sau:

  + Chính trị: quần chúng tự do tham gia các đoàn thể cách mạng. Các đội tự vệ đỏ và tòa án nhân dân thành lập.

  + Kinh tế: Chia ruộng đất công cho dân cày nghèo, bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, thuế muối, xóa nợ cho người nghèo. Đắp đê, phòng lụt, sửa chữa cầu đường. Lập các tổ chức sản xuất để nông dân giúp đỡ nhau

  + Văn hóa, xã hội: Xóa bỏ tệ nạn mê tín, dị đoan, rượu chè, cờ bạc, trộm cắp; trật tự trị an giữ vững, biết đoàn kết giúp đỡ nhau.

  => Sự thành lập các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh là đỉnh cao nhất của phong trào cách mạng 1930- 1931. Vì đã giải quyết được vấn đề cơ bản của một cách mạng xã hội.

  Chọn: A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF