OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc đi từ lập trường một người yêu nước chuyển sang lập trường một người cộng sản là

  • A. 
   đưa Bản yêu sách đến Hội nghi Vécxai (18 - 6 -1919). 
  • B. 
   sự thắng lợi cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 tác động đến hệ tư tưởng Nguyễn Ái Quốc. 
  • C. 
   bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản Pháp (12 -1920). 
  • D. 
   đọc sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cuối năm 1920, khi Đảng Xã hội Pháp họp Đại hội lần thứ XVIII tại thành phố Tua, Nguyễn Ái Quốc đã đứng về phía đại đa số đại biểu Đại hội bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản. Nguyễn Ái Quốc đã trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, đánh dấu một bước chuyển biến quyết định trong nhận thức tư tưởng và lập trường chính trị của Người đã từ một người yêu nước tiến bộ thành một chiến sĩ cộng sản. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc đi từ lập trường một người yêu nước chuyển sang lập trường một người cộng sản là bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản (12 -1920).

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273981

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON