OFF
OFF
RANDOM
05AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1931 để lại bài học kinh nghiệm gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

  • A. 
   Thành lập ở mỗi nước Đông Dương một hình thức mặt trận riêng.
  • B. 
   Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
  • C. 
   Kết hợp các hình thức đấu tranh bí mật, công khai và hợp pháp.
  • D. 
   Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để giành chính quyền. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phong trào cách mạng 1930 - 1931 để lại bài học về phương pháp giành chính quyền và giữ chính quyền bằng bạo lực cách mạng. Phong trào cho thấy rằng, khi quần chúng đã sục sôi căm thù đế quốc và phong kiến sẽ đứng lên dùng bạo lực cách mạng để đấu tranh giành chính quyền.

  Chọn: D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF