OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ trực tiếp trước mắt của cách mạng Việt Nam được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7 - 1936) xác định là

  • A. 
   Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh.
  • B. 
   Đánh đuổi đế quốc Pháp, giành độc lập dân tộc.
  • C. 
   Đánh đuổi đế quốc Pháp và phong kiến tay sai.
  • D. 
   Chống phát xít, chống chiến tranh giành độc lập dân tộc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhiệm vụ trực tiếp trước mắt của cách mạng Việt Nam được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7 - 1936) xác định là: chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh.

  Chọn: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283294

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON