ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân quyết định nhất mang lại thắng lợi của nhân dân Việt Nam và Lào năm 1945 là

  • A. 
   có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. 
  • B. 
   các nước Đồng minh giúp đỡ để giải phóng. 
  • C. 
   quân Đồng minh chưa vào Đông Nam Á giải giáp quân đội Nhật Bản. 
  • D. 
   phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong suốt quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng, Đảng Cộng sản Đông Dương luôn đề ra những chủ trương và giải pháp cụ thể chỉ đạo các cấp bộ Đảng và phong trào cách mạng Đông Dương cũng như tăng cường sự quan hệ mật thiết, nương dựa lẫn nhau của hai dân tộc Việt Nam và Lào trên hành trình đấu tranh giành tự do, độc lập cho mỗi dân tộc. Sự thắng lợi vào năm 1945 là minh chứng rõ nét cho sự thắng lợi của nhân dân Việt Nam và Lào khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.

  Chọn A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 272976

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON