OFF
OFF
RANDOM
05AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chức cách mạng theo khuynh hướng:

  • A. 
   Vô sản.             
  • B. 
   Cải cách.  
  • C. 
   Phong kiến.    
  • D. 
    Dân chủ tư sản. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau khi tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc (1920) đó là con đường: cách mạng vô sản. Nguyễn Ái Quốc đã tích cực chuẩn bị về tư tuởng, chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng, Trong đó, tháng 6-1925, Nguyễn Ái

  Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, tự cứu lấy mình. Hơn nữa, truyền bá lí luận giải phóng dân tộc vào trong phong trào yêu nuớc, đặc biệt là phong trào công nhân, thúc đẩy nhanh chóng quá trình công nhân đấu tranh chuyển từ tự phát sang tự giác.

  => Như vậy, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là tổ chức cách mạng theo khuynh hướng vô sản.

  Chọn: A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF