OFF
OFF
YOMEDIA
05NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Hội nghị tháng 11 - 1939 và Hội nghị tháng 5 - 1941 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương có điểm khác biệt về:

  • A. 
   Việc giải quyết quyền lợi ruộng đất cho nông dân.
  • B. 
   Chủ trưong giải quyết vấn đề quyền dân tộc tự quyết.
  • C. 
   Chủ trương đoàn kết các lực lượng dân tộc.
  • D. 
   Việc xác định hình thức chính quyền cách mạng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hội nghị tháng 11 -1939: xác định nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Điều này cũng có nghĩa sẽ giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ ba nước Đông Dương.

  Hội nghị tháng 5-1941: Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh thay cho

  Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. Sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp - Nhật sẽ thành lập

  chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Điều này cũng có nghĩa giải quyết vấn đề dân

  tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương - giải quyết vấn đề dân tộc tự quyết

  Chọn: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADMICRO/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF