OFF
OFF
YOMEDIA
04NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941) chủ trương thành lập:

  • A. 
   Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.
  • B. 
   Mặt trận Liên Việt.
  • C. 
   Mặt trận Việt Minh.
  • D. 
   Mặt trận Thống nhất nhân dân Phản đế Đông Dương. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngày 19-5-1941, Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) được thành lập.

  Chọn: C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADMICRO/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF