OFF
OFF
ADMICRO
15AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm tiến bộ nhất trong phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất là quan niệm về

  • A. 
   Cứu nước phải có đường lối ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo.
  • B. 
   Cuộc vận động cứu nước đã thay đổi; cầu viện bên ngoài giúp đỡ.
  • C. 
   Cứu nước phải gắn với duy tân đất nước, xây dựng xã hội tiến bộ.
  • D. 
   Muốn giành độc lập dân tộc thì chỉ có khởi nghĩa vũ trang là triệt để nhất. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX không đơn thuần là chỉ chống Pháp bằng bạo động vũ trang mà còn đẩy mạnh cải cách, canh tân đất nước, xây dựng xã hội tiến bộ hơn. Tiêu biểu là phong trào Duy tân của Phan Châu Trinh, thực hiện những cải cách về kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, dân quyền, gắn liền giáo dục lòng yêu nước, đấu tranh cho dân tộc thoát khỏi ách thống trị của ngoại xâm. Hay phong trào Đông kinh nghĩa thục – mở trường học và đưa vào nội dung học tập mới, trở thành trung tâm của phong trào Duy tân ở Bắc Kì.

  Duy tân đất nước mới khiến thực lực đất nước mạnh hơn, tạo điều kiện quan trọng chống lại kẻ thù. Chọn: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283297

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON