ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương tháng 5 - 1941 so với Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương là chủ trương

  • A. 
   thành lập chính quyền nhà nước của toàn dân tộc
  • B. 
   thành lập ở mỗi nước Đông Dương một đảng riêng.
  • C. 
   hoàn thành triệt để nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.
  • D. 
   thành lập hình thức chính quyền công nông binh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hội nghị trung ương Đảng tháng 5-1941 đã chủ trương sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp- Nhật sẽ thành

  lập chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

  Luận cương chính trị tháng 10-1930 không nêu ra vấn đề này. Tuy nhiên trong nội dung luận cương chỉ xác định vai trò của giai cấp công và nông dân thì không có khả năng sẽ thành lập một chính quyền có cả sự tham gia của các giai cấp khác

  => Điểm mới của Hội nghị tháng 5-1941 so với Luận cương chính trị tháng 10-1930 là thành lập một chính quyền nhà nước của toàn dân tộc

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282268

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF