OFF
OFF
RANDOM
06AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm bao trùm của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là gì?

  • A. 
   Khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế tuyệt đối trong phong trào yêu nước.
  • B. 
   Phát triển tuần tự từ khuynh hướng tư sản chuyển sang khuynh hướng vô sản.
  • C. 
   Sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh.
  • D. 
   Khuynh hướng vô sản và khuynh hướng tư sản cùng phát triển trong phong trào yêu nước. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đầu thế kỉ XX, đặc biệt từ năm 1919 đến năm 1930, xuất hiện khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản

  song song phát triển cùng khuynh hướng vô sản, đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

  Khuynh hướng dân chủ tư sản, tiêu biểu nhất là Việt Nam Quốc dân đảng đã thất bại cùng với sự

  không thành công của cuộc khởi nghĩa Yên Bái. (1930)

  Khuynh hướng vô sản, do Nguyễn Ái Quốc tìm ra sau khi đọc “Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa”. Đây là đường lối phù hợp với hầu hết các giai tầng trong xã hội, Nhân dân đấu tranh không phải lập lại chế độ phong kiến hay chế độ quân chủ lập hiến mà là chế độ cộng sản, đó là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Khuynh hướng vô sản thực sự thắng thế đánh dấu mốc bằng sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930), khẳng định quyền lãnh đạo và sự trưởng thành của giai cấp công nhân. Chọn: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF