OFF
OFF
YOMEDIA
18NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam có điểm gì khác so với Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương?

  • A. 
   Khẳng định vai trò lãnh đạo thuộc về chính đảng vô sản.
  • B. 
   Xác định được công nhân và nông dân là lực lượng cách mạng.
  • C. 
   Xác định đúng nhiệm vụ cách mạng là đánh đổ đế quốc. 
  • D. 
   Đánh giá đúng khả năng chống đế quốc của tư sản dân tộc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên xác định đúng khả năng cách mạng của các giai cấp ngoài nông dân như: tiểu tư sản, trí thức, phú nông, trung, tiếu địa chủ và tư sản (tư sản dân tộc) => Thực hiện chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng, đoàn kết được tất cả mọi giai cấp tầng lớp tham gia đấu tranh giai phóng.

  Trong khi đó, Luận cương chính trị chỉ xác định động lực cách mạng là: công nhân và nông dân => Luận cương không đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng lớp ngoài nông dân và công nhân, bao gồm cả tư sản dân tộc.

  Chọn D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADMICRO/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF