OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chính quyền dân chủ nhân dân đầu tiên của nhân dân ta là

  • A. 
   Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
  • B. 
   Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  • C. 
   Xô Viết Nghệ - Tĩnh.
  • D. 
   Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  *Xét khái niệm chuyên chính dân chủ nhân dân là:

  - Sự thống trị về chính trị của nhân dân (công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tiêu tư sản, …)

  - Do Đảng cộng sản – đội tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo.

  - Là thành quả của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

  - Thực hiện các nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính dân chủ nhân dân “phát huy tự do dân chủ, tổ chức nhân dân hoàn thành các nhiệm vụ của cách mạng dân tộc dân chủ chống lại các thế lực phản động, xây dựng và bảo vệ chế độ dân chủ nhân dân, tạo tiền đề tiến lên chủ nghĩa xã hội”.

  *Xô viết Nghệ - Tĩnh là chính quyền dân chủ nhân dân đầu tiên của nhân dân ta do:

  - Do nhân dân Nghệ An và Hà Tĩnh lập nên, tự quản lí mọi mặt đời sống xã hội.

  - Do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

  - Chính quyền đã thực hiện các chính sách tiến bộ về mọi mặt, thể hiện là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215573

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON