ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy chỉ ra nguyên nhân cơ bản nhất quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945?

  • A. 
   Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương đứng đầu là Hồ Chủ Tịch. 
  • B. 
   Sự hậu thuẫn của nhân dân quốc tế. 
  • C. 
   Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước. 
  • D. 
   Nhờ hoàn cảnh thuận lợi trong chiến tranh thế giới II Phát xít Nhật bị Hồng quân Liên Xô và Đồng minh đánh bại. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Năm 1884, thực dân Pháp đã hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam về quân sự và biến Việt Nam thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Tuy nhiên, làn sóng chống Pháp, phản đối hành động bán nước của triều Nguyễn trong nhân dân vẫn tiếp tục dâng cao mạnh mẽ điển hình là phong trào Cần Vương, làn sóng phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh, của Nguyễn Thái Học và hàng loạt các cuộc đấu tranh tự phát khác những năm 20, 30 của thế kỉ XX. Tuy nhiên, các phong trào đều thất bại và bị thực dân Pháp đàn áp. Sự thất bại ấy phản ánh những sai lầm trong đường lối lãnh đạo cách mạng. Chỉ đến khi, Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, thành lập chính Đảng vô sản ở Việt Nam thì cách mạng Việt Nam mới từ bỏ các con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản và phong kiến và đi theo CMVS. Chính vì thế, từ ngày 15 đến 30 - 8 - 1945, Cách mạng tháng 8 mới diễn ra và giành thắng lợi. Vì vây, đáp án đúng phải là vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương đứng đầu là Hồ Chủ Tịch.

  Chọn A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 272992

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF