ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Câu nào sau đây sai khi nói về Đại hội đồng Liên hợp quốc

  • A. 
   Là cơ quan lớn nhất, đứng đầu Liên hợp quốc, giám sát các hoạt động của Hội đồng bảo an
  • B. 
   Họp mỗi năm một kì để thảo luận các công việc thuộc phạm vi mà Hiến chương quy định
  • C. 
   Đối với những vấn đề quan trọng, Hội nghị quyết định theo nguyên tắc đa số hai phần ba hoặc quá bán.
  • D. 
   Hội nghị dành cho tất cả các nước thành viên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đại hội đồng gồm đại diện các nước thành viên, có quyền bình đẳng. Mỗi năm, Đại hội đồng họp một kì để thảo luận các vấn đề hoặc công việc thuộc phạm vi hiến chương quy định. Tuy nhiên, không phải đại Hội đồng giám giám sát các hoạt động của Liên hợp quốc mà 6 cơ quan của Liên hợp quốc có những chức năng chính khác nhau:

  - Đại hội đồng: cơ quan lập pháp của Liên hợp quốc.

  - Hội đồng bảo an: cơ quan xây dựng nghị quyết làm cơ sở cho các công ước.

  - Hội đồng kinh tế - xã hội: (ECOSOC) - thúc đẩy việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật quốc tế.

  - Tòa án quốc tế: Ngoài chức năng chính là giải quyết hoà bình các tranh chấp quốc tế, vụ kiện do các quốc gia đưa lên phù hợp với luật pháp quốc tế, Tòa án cũng khuyến nghị Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an về lĩnh vực luật pháp, các vấn đề luật pháp nổi lên trong phạm vi hoạt động của các cơ quan này, khuyến nghị các cơ quan khác của Liên hợp quốc, các cơ quan chuyên môn với sự uỷ quyền của Đại hội đồng.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214189

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON