ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sau thất bại của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX – những năm đầu thế kỉ XX là gì?

  • A. 
   Phải xác định đúng giai cấp lãnh đạo và đưa ra đường lối đấu tranh đúng đắn
  • B. 
   Phải xây dựng được một mặt trận dân tộc thống nhất để đoàn kết toàn dân
  • C. 
   Phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ của hai nhiệm vụ dân tộc và giai cấp
  • D. 
   Cần phải kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang trên mọi mặt trận

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Các phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến dưới sự lãnh đạo của các văn thân, sĩ phu yêu nước.

  - Các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu yêu nước thức thời.

  => Các phong trào đấu tranh hai theo khuynh hướng trên đều thất bại hoặc chưa đạt được nhiều thành quả đã chứng tỏ sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo => Bài học kinh nghiệm lớn nhất là cần xác định đúng đắn giai cấp lãnh đạo và đường lối đấu tranh đúng đắn thì cách mạng mới thành công.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209841

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON