OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bài học nào của Cách mạng tháng Tám năm 1945 cũng là vấn đề có ý nghĩa sống còn của nước ta hiện nay?

  • A. 
   Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng nước ta.  
  • B. 
   Linh hoạt trong việc kết hợp các hình thức đấu tranh cách mạng. 
  • C. 
   Tập hợp rộng rãi các lực lượng yêu nước, phân hóa, cô lập kẻ thù. 
  • D. 
   Dự đoán, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cách mạng tháng Tám có thể thành công là do Đảng ta đã dự đoán, nắm bắt được thời cơ và vượt qua thử thách. Điều này không chỉ có ý nghĩa đối với nước ta trong thời điểm năm 1945 mà trong điều kiện hiện nay nó cũng là một bài học vô giá. Trong thời kì xu thế toàn cầu hóa đang trở thành tất yếu như ngày nay, là một nước đang phát triển, Việt Nam cần vận dụng bài học đó vào hoàn cảnh thực tế để tận dụng những thời cơ và vượt qua những thử thách nhằm phát triển đất nước. Những phương án còn lại đều là những bài học của cách mạng tháng Tám tuy nhiên hiện nay mức độ vận dụng không còn cao bằng dự đoán, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức.

  Chọn D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 272996

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON