OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân pháp để cứu Tổ quốc.” Đoạn trích trên thể hiện tư tưởng nào của chủ tịch Hồ Chí Minh?

  • A. 
   Tư tưởng “độc lập - tự do” 
  • B. 
   Tư tưởng “đoàn kết quốc tế”. 
  • C. 
   Tư tưởng “chiến tranh nhân dân”.  
  • D. 
   Tư tưởng “đại đoàn kết dân tộc”. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Xét tính chất của cuộc chiến tranh nhân dân:

  + Là cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, lấy lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

  + Là cuộc chiến tranh chính nghĩa, tự vệ cách mạng, nhằm bảo vệ độc lập tự do của dân tộc, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và mọi thành quả của cách mạng.

  - Xét nội dung đoạn trích trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đến việc tập hộ đông đảo các giai cấp, tầng lớp không phân biệt để cùng chiến đấu chống Pháp. Nội dung này là một trong những biểu hiện quan trọng của tư tưởng “Chiến tranh nhân dân”.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271443

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF