ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc/ Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi” đã phản ánh sự kiện nào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

  • A. 
   Ra đi tìm đường cứu nước.   
  • B. 
   Đọc Tuyên ngôn Độc lập.
  • C. 
   Đọc Sơ thảo luận cương của Lênin.   
  • D. 
   Gửi yêu sách đến Hội nghị Vécxai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  “Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc/ Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi” phản ánh sự kiện Bác

  Hồ đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc – con đường cách mạng vô sản khi Bác đọc bản Sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin (7/1920).

  Chọn đáp án: C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262867

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF